Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
minus Obowiązek Informacyjny Ochrona Danych Osobowych
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 j.t. z dnia 2016.10.07) Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

Ogłasza

konkurs ofert w celu zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w szczególności:

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej

I.

 1. Umowa może być zawarta na czas nie krótszy niż 3 miesiące.

 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi 01 kwietnia 2018r.

 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, regulaminem przeprowadzania konkursu, wzorem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się na stronie internetowej Szpitala www.107sw.mil.pl lub Sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 do 13:30.

II.

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem "Konkurs ofert na .................. "(wpisać rodzaj świadczenia) w Sekretariacie Szpitala do godz. 14.00 w dniu 29 marca 2018r.

 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie - jeżeli wpłynie do adresata do godz. 14:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 1.

III.

 1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2018r. w Sekretariacie Szpitala o godz. 12:00 - w trakcie otwarcia ogłoszone zostaną jedynie nazwiska/firmy oferentów.

 2. Oferty będą rozpatrzone w terminie do 2 dni od daty zakończenia składania ofert.

 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w § 6 Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu Ofert, złożone na formularzu udostępnionym przez Udzielającego Zamówienie.

 4. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

IV.

Termin związania ofertą obowiązuje Oferenta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

V.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. swobodnego wyboru oferty,

 3. negocjacji z oferentami w przypadku złożenia ofert o tych samych cenach lub w przypadku złożenia ofert o cenie przekraczającej możliwości finansowe Udzielającego Zamówienia.

  VI.

 4. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną pisemną skargę. Komisja Konkursowa rozpatrzy skargę w ciągu 3 dni roboczych od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie zawieszone.

 5. Po rozstrzygnięciu konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu Oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Protest będzie rozstrzygnięty najpóźniej do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne

 6. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

 7. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie konkursu.


 

Dyrektor


 

 

Załączniki:

Formularz ofertowy: /download/Formularz ofertowy(7).doc | /download/Formularz ofertowy(4).pdf

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Lemiech
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Marek Kornet
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Chmielecki
Data wytworzenia informacji: 2018-03-26 13:08:53
Data udostępnienia informacji: 2018-03-26 13:08:53
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-26 13:08:53

corner   corner