Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
minus Obowiązek Informacyjny Ochrona Danych Osobowych
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Aktualne rekrutacje

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 Oferta pracy na stanowisko Szefa Logistyki 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu, zatrudni:

Szefa Logistyki

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub z zakresu Logistyki.

 • Staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych.

Ponadto od kandydatów oczekuje się:

 • Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera.

 • Umiejętności planowania i organizacji własnej oraz podległego personelu.

 • Umiejętności pracy w dużym zespole, odpowiedzialności, samodzielności, odporności na stres, komunikatywności, otwartości na zmiany.

 • Znajomości Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • Znajomości ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 • Znajomości prawa budowlanego.

 • Znajomości realizacji procesów inwestycyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV).

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Szefa Logistyki.

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000).

 • Oświadczenie o niekaralności.

 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Ogólny zakres zadań realizowanych na stanowisku:

 • Nadzór nad utrzymywaniem infrastruktury szpitala w należytej sprawności, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

 • Koordynowanie działań mających na celu unowocześnianie stosowanych technologii sprzętowych w działalności medycznej.

 • Koordynowanie prac nad planem inwestycyjnym szpitala oraz nadzór nad jego realizacją.

 • Nadzór merytoryczny i planistyczny nad przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych w szpitalu w swoim zakresie odpowiedzialności.

 • Nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych komórek organizacyjnych.

 • Organizowanie, nadzorowanie i egzekwowanie przestrzegania w szpitalu przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowych wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie awariom, katastrofom, skażeniom środowiska i nieszczęśliwym wypadkom a także organizowanie i nadzór nad systemem ochrony fizycznej szpitala.

 • Kierowanie zabezpieczeniem metrologicznym w szpitalu.

 • Sprawowanie nadzoru nad planowaniem logistycznym, ewidencją i sprawozdawczością w podległych komórkach organizacyjnych.

 • Kierowanie planowaniem eksploatacji sprzętu i środków materiałowych.

 • Sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem sprzętu i środków materiałowych.

 • Sprawowanie nadzoru nad użytkowaniem sprzętu i środków materiałowych, a także nad przestrzeganiem normatywów eksploatacyjnych i okresów użytkowania.

 • Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu racjonalne gospodarowanie mieniem, zapobiegających powstawaniu szkód, a także zapewnienie ich terminowej likwidacji.

 • Nadzór nad organizacją żywienia w szpitalu.

 • Podejmowanie przedsięwzięć zapewniających zaspokajanie potrzeb socjalno -bytowych pracowników.

 • Prowadzenie planowania rzeczowo-finansowego w swoim zakresie odpowiedzialności merytorycznej dla zabezpieczenia potrzeb logistycznych szpitala.

 • Gospodarowanie składnikami majątkowymi szpitala w swoim zakresie odpowiedzialności.

 • Zapewnienie terminowej obsługi pralniczej komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego.

 • Planowanie i koordynowanie przewozów transportem samochodowym.

 • Nadzór nad utrzymaniem normatywnych zapasów mienia w podmiocie leczniczym oraz sukcesywne przedstawianie Dyrektorowi wniosków i propozycji w tym zakresie.

 • Współudział w opiniowaniu, wyznaczaniu na stanowiska i zwalnianiu pracowników w podległych komórkach organizacyjnych logistyki.

 • Współdziałanie z dyrekcją szpitala w zakresie zabezpieczenia logistycznego podmiotu leczniczego.

 • Aktywny udział w przedsięwzięciach związanych z poprawą jakości (ISO) oraz akredytacją CMJ.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Planowane zatrudnienie: od 01.12.2018 r.

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • Podległość służbowa: stanowisko podlega Dyrektorowi Szpitala.

Szczegółowych informacji udziela:

Marek Kornet – Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44, nr tel. 261 47 28 01.

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres: 107 Szpital

Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl

lub kadry@107sw.mil.pl do dnia 20 listopada 2018r.

 • Informację o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie lub na stronie internetowej Szpitala www.107sw.mil.pl

Podmiot udostępniający: Dyrektor Marek Kornet
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Lemiech
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Lemiech
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Lemiech
Data wytworzenia informacji: 2018-10-25 13:15:33
Data udostępnienia informacji: 2018-10-25 13:15:33
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-25 13:15:33

corner   corner