Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
 PRAWO
minus Wykaz Aktów Prawnych
minus Audyt wewnętrzny
minus Obowiązek Informacyjny Ochrona Danych Osobowych
 REJESTRY
minus Rejestry i Ewidencje
minus Rejestry zbiorów danych osobowych
 MAJĄTEK
minus Sprawozdania finansowe
 OŚWIADCZENIA
minus Oświadczenia majątkowe
minus Oświadczenia lustracyjne
 ZADANIA SZPITALA
 INSTRUKCJA BIULETYNU
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nabór do pracy - Aktualne rekrutacje

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Oferta pracy na stanowisko Kierownika Działu Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu, zatrudni:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Wymagania

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub

 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 902 z poźn. zm.),

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku. 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności prawniczej, ekonomicznej lub inżynieryjnej,

 • minimum 4 lata pracy związanej z przeprowadzaniem zamówień publicznych,

 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej,

 • znajomość procesu inwestycyjnego związanego z przygotowaniem i realizacją robót budowlanych,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności Pakiet MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • w zakresie umiejętności zawodowych:

  • umiejętność prowadzenia korespondencji służbowej,

 • w zakresie predyspozycji osobowościowych:

  • umiejętność koordynowania i organizowania pracy w zespole,

  • odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,

  • umiejętność podejmowania decyzji,

  • dokładność i samodzielność,

  • umiejętność pracy pod presją czasu,

  • zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym,

  • zdolność analitycznego myślenia,

 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,

 • Życiorys (CV),

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Ogólny zakres zadań i obowiązków służbowych realizowanych na stanowisku:

Pełnienie kontroli i nadzór nad:

 • weryfikacją składanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sprawdzanie kompletności dokumentów określających przedmiot zamówienia publicznego dostarczonych przez komórki organizacyjne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

 • przygotowywaniem, na podstawie wniosków komórek organizacyjnych, projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego i umów oraz uzyskiwanie akceptacji Dyrektora w tym zakresie;

 • przygotowywaniem treści ogłoszeń o zamówieniu oraz umieszczaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami na stronie internetowej Szpitala oraz nadzorowanie ich opublikowania;

 • pisemnym udzielaniem wyjaśnień Wykonawcom dotyczących materiałów przetargowych;

 • przygotowywaniem wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

 • udziałem w pracach Komisji przetargowej zgodnie z regulaminem pracy komisji przetargowej;

 • dokumentowaniem postępowań poprzez prowadzenie protokołów postępowania i innych załączników do protokołu;

 • zawiadamianiem Wykonawców o wynikach postępowania, zamieszczaniem ogłoszeń o wyniku przetargu na stronie internetowej Szpitala oraz zamieszczaniem ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywaniem ogłoszeń o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

 • prowadzeniem spraw związanych z odwołaniami;

 • zwalnianiem wadium po zawarciu umowy;

 • uczestniczeniem w negocjacjach przed zawarciem umów w trybie z wolnej ręki;

 • prowadzeniem rejestru zamówień publicznych;

 • przygotowywaniem planu zamówień publicznych i ogłoszeń o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych;

 • sporządzaniem i przesyłaniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych przez Szpital zamówieniach publicznych;

 • przeprowadzaniem postępowań w sprawach zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” i przygotowywaniem stosownych dokumentów będących podstawą dokonywania zakupów;

 • przygotowaniem umów do podpisu przez Dyrektora i Wykonawców oraz sprawdzenie umów wraz z załącznikami pod względem ich zgodności ze wzorem i ofertą;

 • sprawdzeniem poprawności i zgodności zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 • przygotowywaniem aneksów do umów;

 • opiniowaniem projektów umów i projektów umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami;

 • przekazywaniem informacji o zawartych umowach do realizacji komórkom organizacyjnym Szpitala;

 • uaktualnianiem planu zamówień publicznych szpitala;

 • opiniowaniem wniosków o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zgodności z procedurami i wartością zamówień publicznych;

 • przygotowaniem i wydawaniem referencji wykonawcom realizującym zamówienia publiczne na zlecenie Szpitala;

 • bieżącym kompletowaniem i przechowywaniem dokumentów z przeprowadzonych postępowań i przekazywanie ich do archiwum zakładowego;

 • współpracą z pracownikami Działu Logistyki i Apteki zakładowej w zakresie zamówień publicznych, udzielanie niezbędnych konsultacji;

 • prowadzeniem korespondencji w zakresie powierzonych spraw;

 • wykonywaniem innych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, zleconych przez przełożonych.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Planowane zatrudnienie: od 01.12.2018 r.

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • Podległość służbowa: stanowisko podlega Dyrektorowi Szpitala.

Szczegółowych informacji udziela:

Jarosław Narloch – Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych – Główny Księgowy 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu , 78-600 Wałcz; ul. Kołobrzeska 44, nr telefonu 261 47 28 05.

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres: 107 Szpital

Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl

lub kadry@107sw.mil.pl do dnia 20 listopada 2018r.

 • Informację o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie lub na stronie internetowej Szpitala

www.107sw.mil.pl


 

Podmiot udostępniający: Dyrektor Marek KornetOferta pracy na stanowisko Kierownika Działu Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Lemiech
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Lemiech
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Lemiech
Data wytworzenia informacji: 2018-10-25 13:22:19
Data udostępnienia informacji: 2018-10-25 13:22:19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-25 13:22:19

corner   corner